The logotype of European Funds Knowledge Education DevelopmentThe logotype of Republic of Poland The logotype of University of Warmia and Mazury in OlsztynThe logotype of European Union European Social Funds

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności PhD programme in Bioeconomy

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Biogospodarka Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PhD programme in Bioeconomy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Czy w filmach są napisy dla osób głuchych?
 • Nie


Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Braki w funkcjonalnościach są częściowo zrekompensowane wtyczką "UserWay", która znajduje się w prawym górnym rogu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 9 10-720 Olsztyn, pokój nr 117, piętro I
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Projektu:

Centrum Badań i Projektów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn)

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Budynek dwupiętrowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 100 cm, próg w drzwiach 3 cm. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami od strony Prawocheńskiego 9, gdzie znajduje się pochylnia. Drugie wejście do budynku od strony parkingu (za budynkiem) również dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku dostępne są 2 windy. Biuro projektu zlokalizowane na parterze od strony ul. Prawocheńskiego 9.
 • Wejście do biura projektu drzwi wejściowe o szerokości skrzydła 90 cm
 • Toaleta w budynku dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm
 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością od strony ul. Oczapowskiego 4 lub na parkingu za budynkiem, w którym zlokalizowane jest biuro projektu

Informacje dodatkowe

Osoby Głuche posługujące się Polskim Językiem Migowym mogą kontaktować się w sprawach dotyczących studiów doktoranckich na UWM za pomocą Messenger: Ewa Dąbkowska lub poczty elektronicznej: e. dabkowska@uwm.edu.pl